#ครูผู้ช่วย66
แจ้งเปิดสอบ
ติดตาม
ค้นหา
สาขาวิชา
เขตพื้นที่ฯ


รายงานสถิติการเปิดสอบ
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:48 น.


ลำดับที่สาขาวิชาจำนวนเปิดสอบจำนวน(เขต)จำนวนสมัครอัตราการแข่งขัน
1
ภาษาไทย
1,285
185
12,614
-
2
คณิตศาสตร์
1,259
186
14,577
-
3
ภาษาอังกฤษ
1,206
181
15,299
-
4
ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
1,097
142
19,154
-
5
ประถมศึกษา/การประถมศึกษา
862
135
4,051
-
6
สังคมศึกษา
482
128
17,185
-
7
วิทยาศาสตร์
174
51
11,982
-
8
พลศึกษา
171
77
13,651
-
9
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
114
39
9,980
-
10
จิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว
108
33
509
-
11
คอมพิวเตอร์
107
47
12,508
-
12
เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์
102
57
1,662
-
13
ดนตรี/ดนตรีศึกษา
87
56
2,360
-
14
คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
71
33
992
-
15
นาฏศิลป์
68
49
2,997
-
16
ศิลปะ/ศิลปศึกษา
59
41
1,944
-
17
ภาษาจีน
58
29
2,281
-
18
ดนตรีไทย
47
34
842
-
19
ดนตรีสากล
47
30
623
-
20
อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์
46
28
2,649
-
21
ภาษาญี่ปุ่น
44
19
209
-
22
การเงิน/การบัญชี
36
11
705
-
23
ฟิสิกส์
35
18
1,201
-
24
เคมี
31
14
836
-
25
ภาษาเกาหลี
23
13
40
-
26
ชีววิทยา
18
15
983
-
27
บรรณารักษ์
16
12
322
-
28
การศึกษาพิเศษ
15
6
467
-
29
วัดผลและประเมินผลการศึกษา
13
4
83
-
30
ทัศนศิลป์
11
8
198
-
31
สุขศึกษา
11
9
366
-
32
ภาษาฝรั่งเศส
11
8
36
-
33
กายภาพบำบัด
10
1
92
-
34
กิจกรรมบำบัด
10
1
10
-
35
จิตวิทยาคลินิก
10
1
28
-
36
การพยาบาล
10
1
30
-
37
โสตทัศนศึกษา
9
3
177
-
38
อรรถบำบัด
5
1
0
-
39
ดุริยางคศิลป์/ดุริยางคศาสตร์
4
4
20
-
40
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4
2
245
-
41
หูหนวกศึกษา
4
1
31
-
42
ภาษาพม่า
3
3
15
-
43
อุตสาหกรรม (ก่อสร้าง)
3
3
34
-
44
ภาษาเวียดนาม
2
1
10
-
45
อิสลามศึกษา
2
2
157
-
46
อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)
2
1
143
-
47
ภาษาเยอรมัน
2
2
11
-
48
ภูมิศาสตร์
2
2
5
-
49
พุทธศาสนา
2
1
6
-
50
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2
2
61
-
51
แพทย์แผนไทย
1
1
73
-
52
นิติศาสตร์
1
1
64
-
53
ภาษาเขมร
1
1
8
-
54
อุตสาหกรรม (โลหะ)
1
1
13
-
55
อุตสาหกรรม (สถาปัตยกรรม)
1
1
15
-
56
วิศวกรรมโยธา
1
1
7
-
57
สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
1
1
3
-
58
ประวัติศาสตร์
1
1
9
-
59
ผ้าและเครื่องแต่งกาย,ออกแบบพัสตราภรณ์
1
1
5
-
60
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1
1
0
-
61
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
1
1
68
-
62
ภาษาสเปน
1
1
6
-
63
จิตรกรรม
1
1
1
-
64
พยาบาลศาสตร์
-
0
-

สรุปจำนวนเปิดสอบ 7813 ตำแหน่ง